,,,

7 วิธี "บินโดรน" ยังไงไม่ให้ "ผิดกฏหมาย

,,,

1 ขึ้นทะเบียน (กสทช) และขอใบอณุญาตจากกรมการบินพลเรือน (CAAT)

,,,

2 ขออณุญาตจากเจ้าของพื้นที่ก่อนบิน

,,,

3 ห้ามบินใกล้บุคคล สิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ เกินกว่า 50 เมตร และห้ามใช้ความสูงเกิน 90 เมตร 

,,,

4 ไม่บินเหนือชุมชน ละเมิดสิทธิส่วนบุลคลหรือก่อความรำคาญผู้อื่น

,,,

5. ห้ามบังคับเข้าใกล้เขตพื้นที่ของสนามบิน ในระยะ 9 กิโลเมตร (ห้าไมล์ทะเล)หรือที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดําเนินการสนามบินอนุญาตหรือที่ขึ้นลงชั่วคราวอนุญาต

,,,

6. ไม่บินในเขตห้าม เขตจำกัด สถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ โรงพยาบาล เว้นแต่จะได้รับอนุญาต

,,,

7. ผู้บังคับ หรือปล่อยอากาศยานต้องสามารถมองเห็นอากาศยาน ได้ตลอดเวลาที่ทําการบิน และ ห้ามทําการบังคับอากาศยานโดยอาศัยชุดกล้องบนอากาศยานหรืออุปกรณ์อื่นที่มีลักษณะใกล้เคียง

,,,

ใใใ